O nás

Hlavným cieľom Parlamentu právnikov je dopomôcť k zlepšeniu právneho povedomia spoločnosti. Predkladáme, posudzujeme a publikujeme návrhy a stanoviská k otázkam súvisiacim s právnou teóriou, s politickým a právnym dianím, s históriou práva a tiež s históriou ako takou. Výrazne sa zaoberáme problémom etiky právnej spoločnosti, ako z pohľadu občana tak i realizátora práva.

Podieľame sa tiež na vedecko-výskumnej činnosti, iniciujeme a podporujeme vznik sekcií, pracovných skupín a komisií z radov svojich členov so zameraním na špecifickú problematiku odboru.

Zabezpečujeme publikáciu, rozširovanie a prenos najnovších poznatkov súvisiacich so všeobecným povedomím právnej spoločnosti formou neinštitucionalizovaného vzdelávania (najmä v oblasti práva, ekonómie a politických vied), tiež vydávaním a participovaním na vydávaní odborných a informačných materiálov, publikácií.

Nadväzujeme kontakty s medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, vedeckými organizáciami doma i v zahraničí. Sme prítomní na mnohých konferenciách z oblasti práva, politiky, ekonómie a medzinárodných vzťahov.

Poskytujeme metodicko – poradenské služby fyzickým i právnickým osobám. V oblasti poradenstva by sme radi vyzdvihli naše aktívne skúsenosti s odborným zameraním na právo samospráv, verejných funkcionárov, ústavnú problematiku a problematiku s medzinárodným prvkom.