Pravidlá portálu

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA PORTÁLU PP

Každý užívateľ portálu www.parlamentpravnikov.sk je povinný dodržiavať „pravidlá používania portálu PP“. Použitím tohto portálu užívateľ deklaruje, že s obsahom týchto pravidiel sa oboznámil a že s nimi súhlasí a prejavuje vôľu byť nimi viazaný.

Pravidlá používania portálu PP odkazujú i na nevyhnutnosť dodržiavať a rešpektovať platné právne predpisy SR, ale i morálne a etické normy, ako aj normy slušného spoločenského správania.

Užívateľom sa rozumie osoba, oboznamujúca sa s obsahom portálu www.parlamentpravnikov.sk prostredníctvom tohto portálu, osoba, využívajúca aplikácie tohto portálu, osoba, ktorá kopíruje, vyhotovuje rozmnoženiny, šíri či krátke alebo väčšie časti informácií, či celé súbory informácií pre vlastnú či inú potrebu, rovnako ako aj osoba, ktorá inak upravuje alebo spracúva či sprostredkúva informácie a akýkoľvek obsah portálu, vkladá na portál diskusné príspevky, osoba ktorá akoukoľvek formou prezentuje na portáli svoje myšlienky, či reaguje na obsahové a formálne zložky portálu.

Obsah portálu ako aj jeho formálna úprava a vzhľad podliehajú ochrane autorských práv.

Prevádzkovateľom portálu (ďalej len prevádzkovateľ) je občianske združenie s názvom Parlament právnikov. Združenie neposkytuje žiadne individuálne právne poradenstvo ani právnu pomoc. Informácie, zverejnené na portáli sú zverejnené bezplatne. Cieľom Parlamentu právnikov je prispievať ku kvalifikovanej informovanosti spoločnosti v oblasti práva, zvyšovať právne povedomie spoločnosti a za tým účelom venovať sa najmä vedecko-pedagogickej činnosti. Odpoveď na akúkoľvek otázku kladenú prevádzkovateľovi alebo autorom či spracovateľom informácií tvoriacich obsah portálu je bezplatná a nejedná sa o právne poradenstvo, ale len o istú formu laickej či odborne kvalifikovanej diskusie medzi stranami dialógu.

Prevádzkovateľ portálu ani autori článkov a akýchkoľvek reakcií na obsah portálu nezodpovedajú za ujmu spôsobenú na základe informácií, ktoré vznikli zmenou či spracovaním tretími osobami.

Zneužitie informácií ako aj ich použitie, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi sa zakazuje.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za iné portály ani reklamy, ktoré neprevádzkuje a na ktoré na svojom portáli len odkazuje.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za aktuálnosť informácií tvoriacich jeho obsah. Tie ponecháva zverejnené i po ich aktuálnosti ako vhodný prameň na ich ďalšie využitie. Zároveň si však vyhradzuje právo na ich zmenu, doplnenie či odstránenie.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za názory na portáli vyjadrené treťou osobou.

Prevádzkovateľ je oprávnený podmieniť sprístupnenie informácií ako aj ich zmenu, zverejnenie, doplnenie, či odstránenie osobitnou registráciou. Osobitnou registráciou je oprávnený podmieniť i akúkoľvek formu reakcie na informáciu zverejnenú na portáli.

Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo zrušiť každé konto, ktoré bolo založené bez uvedenia pravdivých údajov alebo pokiaľ existuje oprávnené podozrenie z takéhoto založenia, pričom dôvod zrušenia konta alebo zamedzenia prístupu do časti portálu vyžadujúcej registráciu nie je prevádzkovateľ povinný uviesť.

Portál umožňuje vkladanie článkov len jeho registrovaným užívateľom po autorizácii prevádzkovateľom portálu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto pravidlá ako aj pravidlá diskusie, pričom nové pravidlá nahrádzajú dovtedy platné a účinné podmienky bez toho, aby bol prevádzkovateľ povinný upozorňovať užívateľov na zmenu pravidiel.

Neoddeliteľnou súčasťou „pravidiel používania portálu PP“ sú aj pravidlá diskusie na portáli www.parlamentpravnikov.sk

Súčasné pravidlá sú platné odo dňa 1. januára 2013.

Pravidlá diskusie na portáli www.parlamentpravnikov.sk
(neoddeliteľná súčasť pravidiel používania portálu www.parlamentpravnikov.sk)

Každý, kto sa mieni zapájať do diskusií k príspevkom na portáli www.parlamentpravnikov.sk je povinný oboznámiť sa s Pravidlami používania portálu www.parlamentpravnikov.sk ako aj Pravidlami diskusie na portáli www.parlamentpravnikov.sk (ďalej aj „pravidlá diskusie“) a následne sa zaregistrovať. V prípade, ak užívateľ nesúhlasí bezvýhradne s pravidlami diskusie, nech sa do diskusií na portáli nezapája.

Diskusie k článkom a iným príspevkom slúžia na výmenu právnych a iných názorov odbornej aj laickej verejnosti a prezentovanie vlastných právnych názorov užívateľa na uverejňované témy. V prípade porušenia pravidiel diskusie alebo aj v prípade podozrenia z porušenia pravidiel diskusie, prevádzkovateľ môže vymazať diskusný príspevok, prípadne zrušiť registráciu (konto) užívateľa, a to bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa.

Zakazujú sa príspevky:
a) vložené anonymne, pod menom inej osoby alebo pod menom neexistujúcej osoby či podpísané prezývkou (nick),
b) obsahujúce osobné útoky, invektívy, difamujúce tvrdenia, vulgarizmy, vyhrážky, hrozby či príspevky majúce sexuálny obsah alebo podtext alebo inak môžu obťažovať ostatných diskutujúcich či iné osoby,
c) obsahujúce akúkoľvek reklamu či odkazy na iné stránky alebo majúce iný komerčný charakter alebo podporujú politické strany a hnutia alebo ich členov či sympatizantov. Odkazy na iné stránky sú povolené, len pokiaľ plne súvisia s vecnou stránkou príspevku.
d) obsahujúce osobné údaje inej osoby (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, rok narodenia, e-mailová adresa, rodné číslo, zamestnanie a pod.) než osoby samotného diskutujúceho s výnimkou citácií literárnych diel, t. j. mena a priezviska autora diela, pokiaľ citácie zodpovedajú skutočnosti.
e) obsahujúce citácie z diel bez presného uvedenia mena a priezviska autora a názvu diela alebo v neprípustnom rozsahu,
f) nečitateľné, bez jasného vecného významu,
g) opakujúce ten istý obsah viackrát
h) hanobiace niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo jednotlivca alebo skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania alebo inak podnecujú k potláčaniu ľudských práv a slobôd alebo podnecujú k akejkoľvek nenávisti či násiliu,
i) ktoré zasahujú alebo môžu zasiahnuť do práva na ochranu osobnosti akejkoľvek osoby.
j) ktoré zasahujú alebo môžu zasiahnuť do práva na ochranu dobrej povesti právnickej osoby alebo obsahujú nekalosúťažný obsah,
k) propagujú užívanie omamných a návykových látok,
l) ktorých obsah podnecuje k spáchaniu trestného činu, priestupku alebo neplneniu zmluvných alebo zákonných povinností alebo obsahuje poplašné správy,
m) ktoré inak obmedzujú vecnú diskusiu na portáli alebo sa priamo netýkajú vecnej stránky príspevku.

Diskusné príspevky vyjadrujú vlastné názory návštevníkov portálu a ich obsahová stránka nemusí byť správna alebo morálna. Za tento obsah nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť, zodpovedá si za neho samotný užívateľ, ktorý príspevok pridal. Každý návštevník portálu má však možnosť nahlásiť nevhodný diskusný príspevok, t. j. príspevok, ktorý je v rozpore s týmito pravidlami diskusie, a to vyplnením formulára po zatlačení tlačidla „Nahlásiť“, ktorý môže byť následne administrátorom stránky na základe jeho vlastnej úvahy vymazaný.

Prevádzkovateľ odporúča užívateľom nezverejňovať akékoľvek svoje ďalšie osobné údaje ostatným užívateľom prostredníctvom diskusných príspevkov (adresa, telefónne číslo, zamestnanie, prístupové heslá, PIN kódy a podobne). Za zneužitie týchto užívateľom zverejnených údajov nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť. Prevádzkovateľ je oprávnený zverejniť pri diskusnom príspevku užívateľa jeho meno a priezvisko, dátum vloženia príspevku, obrazovú podobizeň či iný údaj.

V ostatnom sa na diskusie v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Pravidiel používania portálu www.parlamentpravnikov.sk, ktorých súčasťou sú aj pravidlá diskusie a každý užívateľ je povinný sa s nimi oboznámiť.