Oznam o odbornej súťaži v písaní esejí

Učená právnická spoločnosť a Slovenský futbalový zväz v rámci konferencie “Šport a právo 2013″, ktorá sa bude konať v dňoch 3.-4. októbra 2013,vypisujú kreatívnu súťaž v písaní esejí v hlavnej tematickej oblasti “Šport a právo – právo a šport”.

Súťaž v písaní esejí je určená všetkým so záujmom o tematiku športového práva, a to bez ohľadu na to, či sú v tejto sfére verejne aktívni, alebo nie. Súťaž začína 1.7 a potrvá do 15.9.2013.

Každý, kto sa do súťaže zapojí, má možnosť ukázať sa v rovine 3P: P-omenovať problém P-oskytnúť riešenie P-rezentovať názor

Do súťaže sa môžu zapojiť fyzické osoby vo veku od 18 rokov, a to bez ohľadu na ich štátne občianstvo, ako aj skupiny osôb pôsobiace v rámci verejných športových aktivít alebo športového práva v nasledovných kategóriách:

- Kategória “A” – “Šport a právo v podmienkach SR”- Kategória “B” – “Športové právo a jeho postavenie v právnom poriadku SR”- Kategória “C” – “Šport a právo – súkromnoprávne dimenzie”- Kategória “D” – “Šport a právo – verejnoprávne dimenzie”

Štatút súťaže, jej pravidlá, formu esejí, ako aj samotné ceny, je možné nájsť na stránkewww.ucps.skawww.futbalsfz.sk.

Včas doručené súťažné príspevky posudzuje vyhlasovateľ súťaže, pričom vyhlasovateľ môže za týmto účelom vytvoriť hodnotiacu komisiu skladajúcu sa z viacerých jednotlivcov – odborníkov, ktorí pri hodnotení prác budú skúmať najmä nasledovné parametre: obsažnosť, náročnosť a celkové spracovanie témy; odborná stránka problematiky; výnimočnosť a jedinečnosť témy príspevku; prínos obsahu príspevku a multidisciplinárnosť príspevku.

Doručené práce by mohli predstavovať významný diskusný stimul pre samotnú konferenciu a kvalitný výstup pre orgány tvorby práva, ale aj športové kluby, profesionálnych športovcov a pre všetkých právnikov pôsobiacich v tejto oblasti.

Cieľom súťaže je smerovať záujem jednotlivcov a spoločnosti ku športu, resp. športovým aktivitám. Vyhlasovatelia súťaže prostredníctvom výstupov z tejto súťaže plánujú odborne prispieť aj do prebiehajúceho normotvorného procesu, ktorého záverom by mal byť nový zákon o športe s predpokladaným dátumom účinnosti od 1. januára 2015.