KTOjeKTO- Eugen Kudryaschov

KTOjeKTO- Eugen Kudryaschov

Feb 15, 2013

Eugen Kudryaschov sa v minulom roku stal jedným z prvých zahraničných partnerov Parlamentu Právnikov, a je výnimočnou posilou Parlamentu Právnikov pri skúmanú aktuálnych problémov teórie a právnej praxe v zahraničí. 

Je absolventom Inštitútu prokuratúry Moskovskej štátnej právnej akadémie. V roku 2012 sa zúčastnil Rakúsko-Ruskej letnej školy práva spoluorganizovanej Moskovskou štátnou právnou akadémiou. V súčasnosti vykonáva prax na prokuratúre ako vedecký pracovník. Je špecialistom na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia.

Ako dlho trvá štúdium na právnických fakultách v Rusku ?

Dnes má štúdium práva podobu rovnakú aká je v ostatnej Európe. Štúdium práva je tvorené dvoma študijnými programami, bakalárskym a magisterským. Bakalárske trvá štyri roky, zatiaľ čo magisterské dva. Medzi študentmi však tento systém príliš obľúbeným nie je. Ja som ale absolvoval študijný program, ktorý už dnes na univerzitách neexistuje. Trval len päť rokov a v rámci neho sa študent špecializoval od samotného počiatku štúdia.

Majú absolventi právnických fakúlt v Rusku problém s uplatnením ?

Myslím si, že s uplatnením je to všade rovnako. Bezproblémové uplatnenie po štúdiu nachádzajú najmä absolventi prestížnych ruských univerzitných, zatiaľ čo študenti tých druhých sa musia s problémom uplatnenia popasovať.

Je štúdium v Rusku spoplatnené ?

To je veľmi dobrá otázka. Až do súčasnosti bolo štúdium bezplatné, okrem pár výnimiek. Práve v nastávajúcom období sa však má pre študentov zaviesť množstvo rozličných poplatkov. Je nutné povedať, že univerzity venujú svoju pozornosť a energiu výberu poplatkov a boju o prilákanie študentov, a to mnohokrát i na úkor kvality vzdelávania. Dnes v Rusku ubúda univerzít, ktoré by poplatky nevyberali. Zostalo už len pár štátnych, ktoré vzdelanie poskytujú bezplatne. Naproti tomu súkromné školy sú spoplatnené všetky, avšak kvalita, ktorú dosahujú je veľmi nízka. Zároveň však významným činiteľom, ktorí znižuje u nás kvalitu vzdelávania je i posledná zmena v oblasti spôsobu prijímania na univerzity. Kým v minulosti musel uchádzač o štúdium na univerzite vykonať skúšku na konci strednej školy a absolvovať prijímacie skúšky na univerzite, dnes prijímajú univerzity svojich študentov na základe jednej a jednotnej štátnej skúšky vykonávanej pri ukončení strednej školy bez osobitných prijímacích skúšok. Tento systém však medzi Rusmi nepožíva veľké množstvom sympatií, práve naopak, mnohí ho považujú za „vraždu vzdelania“. Napriek spomenutému však ešte v Rusku funguje okolo šesť vysoko kvalitných univerzít, ktoré prijímacie skúšky organizujú. Ja som študoval na jednej z nich. Takéto skúšky na právnické fakulty pozostávajú zo znalostí z oblasti základov štátu a práva, ruskej histórie a ruského jazyka.

Ako je to s výberovými a povinnými predmetmi ? Máš možnosť sa počas štúdia špecializovať ?

V Rusku sú takmer všetky predmety povinnými. Je len málo takých, ktoré by boli voliteľné. Hlavným cieľom ruských fakúlt je z každého odvetvia odovzdať študentovi základy týchto právnych odvetví.

Špecializuješ sa na právo sociálneho zabezpečenia a pracovné právo. Čo z toho ruského by mohlo byť pre právne poriadky iných krajín inšpirovania hodné a čo by si naopak na ňom podrobil      kritike ?

Ja osobne považujem ruskú právnu úpravu v oblasti pracovného práva za jednu z najdokonalejších a to najmä vďaka vplyvu niekdajšieho sovietskeho práva. Naproti tomu úroveň práva sociálneho zabezpečenia je  v Rusku slabá. Celkovo práve tomuto právnemu odvetviu sa v Rusku nevenuje pozornosť, a to ani na univerzitnej pôde, a tak nám v rámci sociálneho zabezpečenia chýba množstvo právnych špecialistov.

Aký má charakter ruské pracovné právo ? Protekcionistický alebo skôr liberálny ?

Pracovné právo vo veľmi širokej a kvalitatívne bohatej miere zabezpečuje ochranu zamestnanca. Určuje prísne podmienky zamestnávania a tak garantuje zamestnancovi vhodné pracovné prostredie. Problematická však niekedy býva prax, nakoľko zo strany podnikateľov dochádza k častému porušovaniu noriem pracovného práva. Za najväčší deficit právnej úpravy v oblasti pracovného práva vidím v legálnej úprave odborových organizácií. Odbory v Rusku majú len marginálne postavenie, nakoľko problém ich postavenia tkvie v zákonníku práce, ktorý stanovuje síce povinnosť zamestnávateľa pri svojich rozhodnutiach brať ohľad na stanoviská „záujmových združení zamestnancov, “ no ktorý však následne nešpecifikuje, čo možno pod záujmovými združeniami zamestnancov rozumieť. Naproti tomu v minulosti v Sovietskom zväze napríklad nemohol zamestnávateľ zamestnanca prepustiť bez výslovného súhlasu odborov.

Bol zákonník práce od čias Sovietskeho zväzu mnohokrát novelizovaný ? Zmenil svoju podobu ?

Áno zmenil a to podstatne. Prešiel mnohopočetnými úpravami a dnes sa len v malej miere podobá tomu sovietskemu.

Akú pracovnú budúcnosť si dokážeš pre seba predstaviť?

E. KUDRYASCHOVDnes pôsobím na moskovskej prokuratúre ako praktikant. Konkrétne ako stážista pre rozvoj právnej vedy. Takáto stáž je zároveň výkonom povinnej štátnej služby, ktorá však nie je platená. Po jej ukončení môžem pôsobiť ako právnik štátnej správy alebo ostať pracovať na prokuratúre. Napriek obmedzeniam, ktoré prináša práca pracovníka prokuratúry akými sú najmä obmedzenia zdrojov príjmov, okrem príjmov z vedeckej a umeleckej činnosti či zákaz politickej angažovanosti a členstva v politickej strane, by som najradšej hodlal na prokuratúre ostať.

preklad: JURAJ MARTAUS

autor: TOMÁŠ MARTAUS