Verejné obstarávanie v medzinárodných organizáciách

prevziaťNedávno som sa zaoberal celkom zaujímavou oblasťou, o ktorej sa príliš veľa nepíše, a to verejným obstarávaním v medzinárodných organizáciách. Tak ako iné subjekty verejného práva v Slovenskej republike, aj medzinárodné organizácie využívajú túto formu na uzavretie najvýhodnejšej zmluvy. Aj napriek tomu, že množstvo organizácií využíva vlastné služby na zabezpečenie fungovania verejného obstarávania, základné princípy sú všade rovnaké, a to:

  1. Registrácia/ niekedy je potrebné, aby išlo o spoločnosť z členského štátu organizácie (nie je špecifikované o aký druh sídla ide[1])
  2. Zaslanie ponuky s potrebnou dokumentáciou
  3. Výber najlepšej ponuky/víťaza

Množstvo organizácií pridružených k OSN využíva na zabezpečenie týchto vecí služby UN Global Marketplace so sídlom v Kodani (Dánsko) na fungovanie, ktorého sa bližšie zameriame. S obratom približne 14 miliárd dolárov ide o zaujímavý trh pre potenciálne (aj Slovenské) spoločnosti. Výhodou je, že tento portál umožňuje po registrácií prístup asi k 20 organizáciám[2] bez potreby dodatočnej registrácie alebo zasielania dokumentov konkrétnej špecializovanej organizácií.

Prvou nevyhnutnou podmienkou je ako som už spomínal registrácia spoločnosti vyplnením formuláru na webovej stránke v sekcií „registration.“[3] Následne Vám bude zaslaný e-mail s prihlasovacími údajmi a s požiadavkou o vyplnenie registračného formulára a poskytnutie potrebnej dokumentácie (napr. obrat za posledný rok, atď.). Vyplnením a zaslaním potrebných dokumentov je prihlasovací proces ukončený a ste oprávnený zasielať ponuky do jednotlivých tendrov. Úspešnou registráciou nevzniká žiadny nárok, ani nemožno predpokladať, že služby alebo tovary spoločnosti budú vybraté a použité. V prípade záujmu môže spoločnosť kontaktovať UN Global Marketplace so žiadosťou o zaradenie do mailing listu, čoho prostredníctvom jej budú zasielané najnovšie informácie.

Po úspešnej registrácií je potrebné získať informácie o otvorených tendroch. Všetky tieto možno nájsť v sekcií „notices“ spolu s uvedením cieľovej krajiny a prehľadným vyhľadávaním. Každá ponuka obsahuje kontaktnú adresu spolu s popisom vyžadovanej služby alebo tovaru. Miernou nevýhodou môže byť, že nie všetky ponuky sú publikované v anglickom jazyku. V rámci jednotlivých ponúk sú taktiež uvádzané UNSPSC kódy, ktoré označujú druh tovaru a služby (napr. 95122100 – budovy určené na ubytovanie, atď.).[4] Po vybratí tendra, o ktorý máte záujem je potrebné vypracovanie ponuky, ktorá musí byť odoslaná na uvedenú adresu vo forme, ktorú vyžaduje konkrétna organizácia. Príkladom možno uviesť IAEA (angl. International Atomic Energy Association), ktorá všetky požiadavky na predkladanie ponúk upravuje v dokumente s názvom General Instructions for Bidders,[5] konkrétne v druhej časti Submission of the Proposal. Vo väčšine prípadov tieto nájdete aj priamo v popise tendra na UN Global Marketplace. Pokiaľ si nie ste niektorou časťou istý potrebné informácie sú uvedené aj v tomto dokumente.

Po odoslaní Vašej ponuky a po uplynutí lehoty na predkladanie začína posledná fáza, a to výber najlepšej ponuky (vyhlásenie víťaza), ktorý sa uverejňuje v sekcií „notices“ na webovej stránke.[6] Výber konkrétnej spoločnosti je interným procesom, ktorý prebieha vo vnútri konkrétnej organizácie. Po zverejnení výsledkov nasleduje podpis zmluvy. Vo väčšine prípadov podpisu nepredchádzajú žiadne bližšie rokovania o zmluve. Víťaz dostane finálnu zmluvu, kde sa po podpise očakáva dodanie tovaru alebo vykonanie služby. Až do tohto okamihu neexistuje žiadny vzťah medzi víťazom a predmetnou organizáciou. Napr. v rámci IAEA je znenie zmluvy dostupné na internetovej stránke pod názvom General Conditions of Contract,[7] kde sú uvedené všetky práva a povinnosti strán (vzhľadom na predmet zmluvy môžu byť doplnené), zodpovednosť, vypovedanie zmluvy, atď. Podpisom zmluvy a vykonaním predmetu zmluvy sa celý proces končí. Ako vidno priebeh verejného obstarávania v medzinárodných organizáciách je princípovo totožný s verejným obstarávaním na Slovensku. Aj napriek vyššej konkurencií ako na našom trhu minimálne za skúšku a skúsenosť prihlásenie sa určite stojí. Viac informácií o obstarávaní možno nájsť aj na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré v stručnosti rozoberá aj postup v iných medzinárodných organizáciách.[8]

Za zmienku stojí aj iniciatíva High-Level Committee on Management Procurement Network (HLCM PN) na projekte, ktorého cieľom je zlepšenie efektivity verejného obstarávania OSN tak na medzinárodnej ako aj národnej úrovni; vytvorenie jednotnej štruktúry a harmonizácia predmetných pravidiel. Výsledky práce pracovnej skupiny sú pravidelné zverejňované na webovej stránke UN Global Marketplace.[9]

Zdroje:

General Instructions for Bidders (IAEA)

General Conditions of Contract (IAEA)

www.mzv.sk

www.ungm.org/Index.aspx

Autor: RICHARD BEDNÁRIK


[1] Takúto požiadavku má napr. CTBTO

[2] Ktoré organizácie využívajú služby UN Global Marketplace možno nájsť priamo na internetovej stránke v sekcií „about,“ https://www.ungm.org/Info/About.aspx

[4] Všetky označenia tovarov a služieb možno nájsť na: https://www.ungm.org/Info/Unspsc.aspx

[5] General Instructions for Bidders, dostupné na http://www.iaea.org/About/Business/iaeaforbidders.pdf

[7] General Conditions of Contract, dostupné na: http://www.iaea.org/About/Business/iaeaterms.pdf