Výnimky a obmedzenia pre nevidiacich a ľudí s inou poruchou čítania

Výnimky a obmedzenia pre nevidiacich a ľudí s inou poruchou čítania

Jan 22, 2013

WIPO, hlavná medzinárodná organizácia združujúca 185 štátov a približne 250 pozorovateľov z rôznych oblastí práva duševného vlastníctva, od vydavateľov cez združenia autorov, knižníc, archívov až po vzdelávacie inštitúcie; je platformou a iniciátorom krokov smerujúcich k úprave oblasti autorského práva reflektujúc nové problémy súvisiace s technologickým pokrokom a globalizáciou spoločnosti, čo má bez pochýb dopad aj na sféru práv duševného vlastníctva.[1]

Aktivity v oblasti autorského práva sa vyznačujú snahou vytvoriť medzinárodné právne normy a štandardy, ktorých prirodzeným vyústením je zvýšená harmonizácia právnych predpisov v predmetnej oblasti a garancia minimálnych práv, či už pre samotných autorov alebo iných beneficientov. Rozsah oblastí, v ktorých sa aktivity WIPO prejavujú je pomerne rozsiahli. V tomto článku sa zameriame na oblasť súvisiacu s problematikou výnimiek a obmedzení pre nevidiacich a ľudí s inými poruchami čítania, ktorá je najbližšie k príprave finálneho znenia návrhu medzinárodnej zmluvy.

            Pred analýzou navrhovaného dokumentu by bolo vhodné aspoň v stručnosti uviesť niekoľko dôvodov prečo je táto oblasť predmetom záujmu. Jedným z často uvádzaných argumentov je približne 314 miliónov nevidiacich ľudí, pre ktorých je prístup k dielam v špecifickom formáte nesmierne náročný, často krát nemožný. Z tohto dôvodu má navrhované riešenie predstavovať zjednodušenie prístupu k adekvátne upraveným dielam prostredníctvom zakotvenia jasných výnimiek a obmedzení a uľahčenie výmeny pretransformovaných diel medzi autorizovanými inštitúciami v príslušných štátoch. V praxi problematickou oblasťou je napr. situácia, kedy charitatívna organizácia pôsobiaca v Austrálií sa rozhodne preložiť knihu v anglickom jazyku do brailovho písma. Nakoľko anglický jazyk je oficiálnym jazykom aj v iných štátoch, takto preložené dielo by mohlo byť použité aj vo Veľkej Británií, Spojených štátoch, atď. pre potreby zrakovo postihnutých ľudí. V praxi, ale takého riešenie nie je možné a v prípade záujmu by bolo potrebné dielo znova preložiť.[2]

V slovenskom právnom poriadku čiastočne danú oblasť upravuje §29 Autorského zákona,[3] ktorý medzi výnimky zaraďuje použitie diela pre potreby zdravotne postihnutých ľudí. Nejde, ale o úpravu, ktorá by sa venovala špecifickým problémom a požiadavkám ľudí s postihnutím zraku (audio knihy, brailovo písmo), prípadne možnostiam medzištátnej výmeny pretransformovaných diel, ale o všeobecnú úpravu vzťahujúcu sa na všetky druhy postihnutia. Práve špecifickým problémom zrakovo postihnutých ľudí a osôb s inými poruchami čítania má slúžiť pripravovaná medzinárodná zmluva.

Snaha, o čo najskoršie vyriešenie problému prispela k tomu, že počas 24. SCCR išlo o najdiskutovanejšiu tému, čoho výsledkom bolo prijatie dokumentu SCCR/24/9 (revízia predošlého dokumentu). Diskusia a práce v danej oblasti pokračovali v rámci medzi-sezónneho rokovania 17-19. októbra 2012 výsledkom, čoho bolo prepracovanie a rozšírenie niektorých oblastí, ktoré boli inkorporované do novšej verzie pracovného dokumentu.[4] Snaha o rýchle vypracovanie adekvátnej verzie sa prejavili aj počas 25. SCCR, v ktorom bol prijatý návrh na pokračovanie prác 17-18. decembra 2012, čoho výsledkom bolo zvolanie diplomatickej konferencie na 16-30. Júna 2013 v Marrakeshi (Maroko), ktorá je jedným z posledných štádií tvorby medzinárodnej zmluvy.

Záverom prinášame prehľad kľúčových oblastí dokumentu, ktoré aj napriek možným odchýleniam v jazykovom znení budú tvoriť základ budúcej právnej úpravy.

V tejto časti sme vychádzali z dokumentu, ktorý bude predložený na nadchádzajúcej diplomatickej konferencií.[5] Kľúčové oblasti dokumentu:

- definícia práce – zostala v duchu Bernského dohovoru, či už ide o prácu vydanú alebo inak verejne dostupnú

- sprístupniteľný formát – vychádzajúc z dokumentu ide o kópiu diela v alternatívnom formáte, ktorá umožňuje beneficientovi prístup k dielu, čo možno najkomfortnejšie a najprijateľnejšie ako človeku bez postihnutia. Dielo v sprístupniteľnom formáte má byť používané výlučne beneficientom a musí rešpektovať integritu pôvodného diela so zvážením potrebných zmien na sprístupnenie diela pre ľudí nevidiacich alebo trpiacich poruchou čítania. Pri bližšej analýze tejto časti prichádzajú do úvahy v podstate dva spôsoby transformácie, a to preklad knihy brailovým písmom a sprístupnenie formou audio knihy. Prvý uvedený formát je celkom jednoznačný, pretože využiteľnosť knihy preloženej do brailovho písma inými osobami je v praxi viac menej vylúčená. Problém môže nastať pri druhom spôsobe, a to audio knihy, kde je veľmi náročné upraviť akým spôsobom, by malo byť zabezpečené nešírenie týchto diel nad rámec dovolený zmluvou, nakoľko úplné zabezpečenie nekopírovania audio knihy je v praxi  nemožné.

- autorizovaná entita – ide o entitu (orgán), ktorý je oprávnený (poverený) alebo uznaný vládou, aby poskytoval vzdelanie, odbornú prípravu, adaptívne čítanie alebo prístup k informáciám beneficientom na neziskovom základe. Tento pojem tiež zahŕňa vládne inštitúcie alebo neziskové organizácie, ktoré poskytujú rovnaké služby beneficientom ako jednu zo svojich hlavných činností alebo inštitucionálnych záväzkov,

- beneficienti – navrhovaný dokument zakotvuje tri okruhy beneficientov, a to:

 1. osoby nevidiace;
 2. osoby so zrakovou poruchou alebo poruchami čítania, ktoré nemôžu byť napravené bežnými prostriedkami (ako napr. okuliare);
 3. osoby s inými fyzickými poruchami, ktoré im bránia manipulovať s knihami alebo pohybovať s očami do miery potrebnej na čítanie,

- výnimky a obmedzenia v národnom práve – táto časť vo všeobecnosti ustanovuje požiadavku, aby zmluvné štáty zakomponovali do svojich právnych poriadkov výnimky a obmedzenia potrebné na zmenu diela do formátu sprístupniteľného pre beneficientov. Autorizovaná entita bude oprávnená bez potrebného súhlasu držiteľa práv na vytvorenie diela v sprístupniteľnom formáte, získanie diela v tomto formáte od inej autorizovanej entity a sprostredkovanie týchto diel beneficientom akýmkoľvek spôsobom, vrátane neziskového vypožičania a šírenia elektronickým spôsobom za splnenia týchto podmienok:

 1. autorizovaná entita získala dielo oprávneným spôsobom,
 2. diela je pretransformované do adekvátneho formátu, bez zmien, ktoré sú nevyhnutné,
 3. kópie diel sú poskytované výlučne beneficientom (pri audio dielach ide podľa môjho názoru o nesplniteľnú podmienku),
 4. aktivity sú zabezpečované na báze non-profit.

Osoby, ktoré sa o beneficienta starajú alebo mu poskytujú akúkoľvek inú pomoc môžu zabezpečiť sprístupnenie diela v potrebnom formáte, prípadne pomôcť beneficientovi pri použití diela pokiaľ dielo bolo nadobudnuté zákonným spôsobom (napr. kúpou). Posledným dôležitým bodom v tejto časti je ustanovenie, ktoré hovorí o náhrade odmeny, pričom každý štát je oprávnený posúdiť, či tieto výnimky a obmedzenie budú obsahovať náhradu odmeny alebo nie.

- cezhraničná výmena kópií v sprístupniteľnom formáte – jednotlivé zmluvné štáty by mali umožniť sprístupnenie diela vytvoreného v rámci uplatnených výnimiek a obmedzení príslušníkom ostatných zmluvných štátov prostredníctvom oprávnenej osoby (angl. authorised entity). Autorizované entita bude oprávnená na zabezpečenia sprístupnenie diela v adekvátnom formáte, bez potreby súhlasu držiteľa práv a taktiež na distribúciu/ výmenu takýchto diel medzi zmluvnými štátmi. Zmluvný štát za určitých podmienok (o ktorých sa bude viesť diskusia vzhľadom na viac verzií znenia) môže odmietnuť export diel.

Problematika nevidiacich a ľudí trpiacich zrakovou poruchou je oblasťou, ktorá nie je hlavným bodom záujmu ani samotných autorov a ani vydavateľov, nakoľko ide vzhľadom na trh (a v prípade Slovenska aj jazykovo obmedzený) o relatívne úzku skupinu ľudí. Z tohto dôvodu množstvo publikácií nie je vôbec preložených a ani sa neplánuje ich preklad, či už do brailovho písma alebo do iného sprístupniteľného formátu. Z tohto dôvodu medzinárodná zmluva, ktorá by uľahčila a sprístupnila väčšie množstvo diel ľuďom, ktorý si ich bez svojho zavinenia vzhľadom na zdravotné postihnutie zohnať nedokážu, opodstatnenie jednoznačne má.

Netreba, ale zabúdať na fakt, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá sa má aplikovať na široké spektrum krajín a spektrum rôznych právnych systémov, preto konkrétne otázky, týkajúce sa nákladov prekladu a zabezpečenia fungovanie organizácií upravia jednotlivé štáty osobitne. Úspešnosť bude úmerne závisieť aj od počtu štátov, ktoré pripravovanú medzinárodnú zmluvu ratifikujú, pričom navrhovaný počet štátov potrebných na platnosť zmluvy je 20. V prípade kladného výsledku diplomatickej konferencie by zmluva mohla vstúpiť do platnosti v roku 2014 až 2015.

autor: RICHARD BEDNÁRIK

 

 

Zdroje:

 • http://www.unss.sk/braille.php
 • Oficiálna stránka WIPO: www.wipo.org
 • vlastné poznámky z 24. SCCR v Ženeve
 • VIP/DC/3 – DRAFT TEXT OF AN INTERNATIONAL INSTRUMENT/TREATY ON LIMITATIONS AND EXCEPTIONS FOR VISUALLY IMPAIRED PERSONS/PERSONS WITH PRINT DISABILITIES,

dostupný na http://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/en/vip_dc/vip_dc_3.pdf

 • VIP/DC/4 – DRAFT ADMINISTRATIVE PROVISIONS AND FINAL CLAUSES OF THE TREATY TO BE CONSIDERED BY THE DIPLOMATIC CONFERENCE,

dostupný na http://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/en/vip_dc/vip_dc_4.pdf

 • Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)

[1] Viac informácií na http://www.wipo.int/about-wipo/en/

[2] http://www.wipo.int/pressroom/en/briefs/limitations.html (20.10.2012)

[3] §29 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom: „súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela, na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, na jej verejné rozširovanie vypožičaním alebo na verejný prenos, ak sa takéto použitie uskutočňuje výhradne pre potreby zdravotne postihnutých v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.“

[4]http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/wipo_is_vip_ppd_ge_12/wipo_is_vip_ppd_ge_12_revwkgdoc.pdf (25.10.2012)

[5]  VIP/DC/3 – DRAFT TEXT OF AN INTERNATIONAL INSTRUMENT/TREATY ON LIMITATIONS AND EXCEPTIONS FOR VISUALLY IMPAIRED PERSONS/PERSONS WITH PRINT DISABILITIES, dostupný na http://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/en/vip_dc/vip_dc_3.pdf; 15.1.2013