Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s plnením úloh podľa Zákona o policajnom zbore č. 171/1993 Z.z.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s plnením úloh podľa Zákona o policajnom zbore  č. 171/1993 Z.z.

Okt 21, 2014

  Na samotný začiatok akýchkoľvek úvah a analýz týkajúcich sa zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla pri plnení úloh podľa osobitného predpisu Policajným zborom či policajtom, bude účelné osvetliť si čo z hľadiska práva vlastne predstavuje označenie „škoda“. Termín škoda je termínom už tradične užívaným v práve...