Viaže v rámci zjednocovania právnych názorov senát ústavného súdu zamietavé uznesenie pléna?

Viaže v rámci zjednocovania právnych názorov senát ústavného súdu zamietavé uznesenie pléna?

Apr 6, 2015

Úvod Je viac než zrejmé, že snahu zákonodarcu o zabezpečenie jednotného výkladu a jednotnej aplikácie právnych noriem Ústavným súdom Slovenskej republiky, vyjadrenú v § 6 zákona    č. 39/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov (ďalej aj zákon o ústavnom súde),...

Hľadá sa Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler

Hľadá sa Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler

Jan 3, 2015

Mená Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera, dvoch slovenských Židov, ktorí utiekli z koncentračného tábora v Osvienčime, aby podali svedectvo o masovom vraždení a krutosti, sú známe len neveľkému počtu z nás. Je tomu tak i napriek tomu, že ich príbeh nie je len správou o dobe, denníkom zachytávajúcim jednu epizódu dejín. Ide o čosi...

Forma materiálneho jadra Ústavy Slovenskej republiky

Forma materiálneho jadra Ústavy Slovenskej republiky

Nov 4, 2014

The Form of Material Core in the Constitution of Slovak Republic Abstrakt: Základné východisko pre úvahy o materiálnom jadre ústavy predstavuje zodpovedanie otázky, či označenie určitého princípu, zásady, hodnoty či pravidla alebo formy v ústave za nemenné, samotnú nemennosť konštituuje alebo len deklaruje. Vzťah spoločenskej zmluvy...

Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s plnením úloh podľa Zákona o policajnom zbore č. 171/1993 Z.z.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s plnením úloh podľa Zákona o policajnom zbore  č. 171/1993 Z.z.

Okt 21, 2014

  Na samotný začiatok akýchkoľvek úvah a analýz týkajúcich sa zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla pri plnení úloh podľa osobitného predpisu Policajným zborom či policajtom, bude účelné osvetliť si čo z hľadiska práva vlastne predstavuje označenie „škoda“. Termín škoda je termínom už tradične užívaným v práve...

The Phenomenon of European Union and Its Identity

The Phenomenon of European Union and Its Identity

Jún 28, 2013

First of all that I have to reveal and it is a well-known fact, that all people who hold the nationality in any of the 27 EU member states are also EU citizens. This means that while they are citizens of their home country, with the rights and responsibilities that citizenship involves, they are also citizens of the European Union, with extra rights and...

Existuje povinnosť zachovávať právo ?

Existuje povinnosť zachovávať právo ?

Máj 13, 2013

Ľudská spoločnosť je zložito štruktúrovaným útvarom. Najčastejšie sa definuje ako súhrn jednotlivcov a systém ich vzájomných vzťahov, ktoré sú diferencované do množstva subsystémov. Tieto subsystémy koexistujú vedľa seba relatívne autonómne, no vo výsledku tvoria jeden celok. Bez ohľadu na to, v akom dejinnom období sa spoločnosť...